telephone
03 Gà Giòn Vui Vẻ + 02 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 01 Khoai tây vừa + 03 Ly Pepsi Vừa
03 Gà Giòn Vui Vẻ + 02 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 01 Khoai tây vừa + 03 Ly Pepsi Vừa
180.000 đ
 • Pepsi Pepsi

  Pepsi lớn + 5000

 • Mirinda Mirinda

  Mirinda Cam lớn + 5000

 • 7 Up 7 Up

  7 up lớn + 5000

 • Ca cao vừa Ca cao vừa

  Ca cao lớn + 15000

 • Nước suối đóng chai Nước suối đóng chai
 • Trà đào (nhỏ) Trà đào (nhỏ)

  Trà đào (lớn) + 15000

Pepsi lớn + 5000

Mirinda Cam lớn + 5000

7 up lớn + 5000

Ca cao lớn + 15000

Trà đào (lớn) + 15000

 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

180.000 đ
01 MIẾNG GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 01 NƯỚC NGỌT (VỪA)
01 MIẾNG GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 01 NƯỚC NGỌT (VỪA)
70.000 đ
 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

70.000 đ
03 GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 1 KHOAI TÂY VỪA + 2 LY PEPSI VỪA
03 GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 1 KHOAI TÂY VỪA + 2 LY PEPSI VỪA
140.000 đ
 • Pepsi Pepsi

  Pepsi lớn + 5000

 • Mirinda Mirinda

  Mirinda Cam lớn + 5000

 • 7 Up 7 Up

  7 up lớn + 5000

 • Ca cao vừa Ca cao vừa

  Ca cao lớn + 15000

 • Nước suối đóng chai Nước suối đóng chai
 • Trà đào (nhỏ) Trà đào (nhỏ)

  Trà đào (lớn) + 15000

Pepsi lớn + 5000

Mirinda Cam lớn + 5000

7 up lớn + 5000

Ca cao lớn + 15000

Trà đào (lớn) + 15000

 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

140.000 đ
02 GÀ GIÒN VUI VẺ + 02 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 1 KHOAI TÂY VỪA + 2 LY PEPSI VỪA
02 GÀ GIÒN VUI VẺ + 02 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 1 KHOAI TÂY VỪA + 2 LY PEPSI VỪA
140.000 đ
 • Pepsi Pepsi

  Pepsi lớn + 5000

 • Mirinda Mirinda

  Mirinda Cam lớn + 5000

 • 7 Up 7 Up

  7 up lớn + 5000

 • Ca cao vừa Ca cao vừa

  Ca cao lớn + 15000

 • Nước suối đóng chai Nước suối đóng chai
 • Trà đào (nhỏ) Trà đào (nhỏ)

  Trà đào (lớn) + 15000

Pepsi lớn + 5000

Mirinda Cam lớn + 5000

7 up lớn + 5000

Ca cao lớn + 15000

Trà đào (lớn) + 15000

 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

140.000 đ
03 GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 1 KHOAI TÂY LẮC VỊ BBQ LỚN + 2 LY PEPSI VỪA
03 GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 1 KHOAI TÂY LẮC VỊ BBQ LỚN + 2 LY PEPSI VỪA
150.000 đ
 • Pepsi Pepsi

  Pepsi lớn + 5000

 • Mirinda Mirinda

  Mirinda Cam lớn + 5000

 • 7 Up 7 Up

  7 up lớn + 5000

 • Ca cao vừa Ca cao vừa

  Ca cao lớn + 15000

 • Nước suối đóng chai Nước suối đóng chai
 • Trà đào (nhỏ) Trà đào (nhỏ)

  Trà đào (lớn) + 15000

Pepsi lớn + 5000

Mirinda Cam lớn + 5000

7 up lớn + 5000

Ca cao lớn + 15000

Trà đào (lớn) + 15000

 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

150.000 đ
02 Gà Giòn Vui Vẻ + 02 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai Tây Lắc Vị BBQ Lớn + 2 Ly Pepsi Vừa
02 Gà Giòn Vui Vẻ + 02 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai Tây Lắc Vị BBQ Lớn + 2 Ly Pepsi Vừa
150.000 đ
 • Pepsi Pepsi

  Pepsi lớn + 5000

 • Mirinda Mirinda

  Mirinda Cam lớn + 5000

 • 7 Up 7 Up

  7 up lớn + 5000

 • Ca cao vừa Ca cao vừa

  Ca cao lớn + 15000

 • Nước suối đóng chai Nước suối đóng chai
 • Trà đào (nhỏ) Trà đào (nhỏ)

  Trà đào (lớn) + 15000

Pepsi lớn + 5000

Mirinda Cam lớn + 5000

7 up lớn + 5000

Ca cao lớn + 15000

Trà đào (lớn) + 15000

 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

150.000 đ
03 GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MY Ý SỐT BÒ BẰM + 02 KHOAI TÂY VỪA + 02 LY PEPSI VỪA
03 GÀ GIÒN VUI VẺ + 01 MY Ý SỐT BÒ BẰM + 02 KHOAI TÂY VỪA + 02 LY PEPSI VỪA
149.000 đ
 • Pepsi Pepsi

  Pepsi lớn + 5000

 • Mirinda Mirinda

  Mirinda Cam lớn + 5000

 • 7 Up 7 Up

  7 up lớn + 5000

 • Ca cao vừa Ca cao vừa

  Ca cao lớn + 15000

 • Nước suối đóng chai Nước suối đóng chai
 • Trà đào (nhỏ) Trà đào (nhỏ)

  Trà đào (lớn) + 15000

Pepsi lớn + 5000

Mirinda Cam lớn + 5000

7 up lớn + 5000

Ca cao lớn + 15000

Trà đào (lớn) + 15000

 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

149.000 đ
02 GÀ SỐT CAY + 02 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 01 KHOAI TÂY VỪA + 02 LY PEPSI VỪA
02 GÀ SỐT CAY + 02 MỲ Ý SỐT BÒ BẰM + 01 KHOAI TÂY VỪA + 02 LY PEPSI VỪA
150.000 đ
 • Pepsi Pepsi

  Pepsi lớn + 5000

 • Mirinda Mirinda

  Mirinda Cam lớn + 5000

 • 7 Up 7 Up

  7 up lớn + 5000

 • Ca cao vừa Ca cao vừa

  Ca cao lớn + 15000

 • Nước suối đóng chai Nước suối đóng chai
 • Trà đào (nhỏ) Trà đào (nhỏ)

  Trà đào (lớn) + 15000

Pepsi lớn + 5000

Mirinda Cam lớn + 5000

7 up lớn + 5000

Ca cao lớn + 15000

Trà đào (lớn) + 15000

 • Súp bí đỏ Súp bí đỏ
 • Mirinda nhỏ - 330ml Mirinda nhỏ - 330ml

  Mirinda lớn - 450ml + 11000

 • 7 up nhỏ - 330ml 7 up nhỏ - 330ml

  7 up lớn - 450ml + 11000

 • Pepsi nhỏ - 330ml Pepsi nhỏ - 330ml

  Pepsi lớn - 450ml + 11000

 • Khoai Tây Chiên (Vừa) Khoai Tây Chiên (Vừa)

  Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

Mirinda lớn - 450ml + 11000

7 up lớn - 450ml + 11000

Pepsi lớn - 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000

150.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
-{{ getTranslate(option.title) }} + {{option.price}}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}