telephone
N7 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + nước ngọt
N7 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + nước ngọt
65.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
65.000 đ
Mì Ý Khổng Lồ + 1 Miếng Gà Rán + Nước Ngọt
Mì Ý Khổng Lồ + 1 Miếng Gà Rán + Nước Ngọt
75.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
75.000 đ
N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
80.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
80.000 đ
Mì Ý Khổng Lồ + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
Mì Ý Khổng Lồ + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
90.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
90.000 đ
N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + nước ngọt
N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + nước ngọt
60.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
60.000 đ
Mì Ý Khổng Lồ + 2 Gà Giòn Không Xương + Nước Ngọt
Mì Ý Khổng Lồ + 2 Gà Giòn Không Xương + Nước Ngọt
65.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
65.000 đ
N5 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + khoai tây vừa + nước ngọt
N5 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + khoai tây vừa + nước ngọt
70.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
70.000 đ
Mì Ý Sốt Bò Bằm LỚN + 2 Miếng Gà Không Xương + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
Mì Ý Sốt Bò Bằm LỚN + 2 Miếng Gà Không Xương + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
75.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
75.000 đ
N6 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Nước Ngọt
N6 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Nước Ngọt
35.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
35.000 đ
Mì Ý Khổng Lồ + Nước Ngọt
Mì Ý Khổng Lồ + Nước Ngọt
45.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
45.000 đ
N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt
N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt
50.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
50.000 đ
Mì Ý Khổng Lồ + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
Mì Ý Khổng Lồ + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
60.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
60.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
- {{ getTranslate(option.title) }}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}