My Cart 0 ₫
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt Lớn
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt Lớn

In stock

75,000 ₫

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt Lớn