My Cart 0 ₫
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt

* Phần bắt buộc

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt

In stock

75,000 ₫

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 Miếng Gà Không Xương + Nước Ngọt