My Cart 0 ₫
01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt Lớn
01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt Lớn

In stock

73,000 ₫

01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt Lớn