My Cart 0 ₫
01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt

* Phần bắt buộc

01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt
01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt

In stock

73,000 ₫

01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt