My Cart 0 ₫
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt thường

* Phần bắt buộc

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt thường
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt thường

In stock

75,000 ₫

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt thường