My Cart 0 ₫
01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt (vừa)

* Phần bắt buộc

01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt (vừa)
01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt (vừa)

In stock

65,000 ₫

01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt (vừa)