My Cart 0 ₫
Combo Ngọt Cay Bất Ngờ 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Gà Sốt Cay + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

* Phần bắt buộc

Combo Ngọt Cay Bất Ngờ 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Gà Sốt Cay + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)
Combo Ngọt Cay Bất Ngờ 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Gà Sốt Cay + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

In stock

139,000 ₫

Combo Ngọt Cay Bất Ngờ 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Gà Sốt Cay + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)