My Cart 0 ₫
1 miếng gà sốt cay + cơm

* Phần bắt buộc

1 miếng gà sốt cay + cơm
1 miếng gà sốt cay + cơm

In stock

45,000 ₫

1 miếng gà sốt cay + cơm