My Cart 0 ₫
1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt Lớn
1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt Lớn

In stock

55,000 ₫

1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt Lớn