My Cart 0 ₫
1 miếng gà sốt cay + cơm + nước

* Phần bắt buộc

1 miếng gà sốt cay + cơm + nước
1 miếng gà sốt cay + cơm + nước

In stock

50,000 ₫

1 miếng gà sốt cay + cơm + nước