My Cart 0 ₫
1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt

* Phần bắt buộc

1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt
1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt

In stock

55,000 ₫

1 miếng gà sốt cay + cơm + Nước Ngọt