My Cart 0 ₫
1 Miếng gà giòn + Khoai Tây Vừa + Pepsi Vừa

* Phần bắt buộc

1 Miếng gà giòn + Khoai Tây Vừa + Pepsi Vừa
1 Miếng gà giòn + Khoai Tây Vừa + Pepsi Vừa

In stock

50,005 ₫

1 Miếng gà giòn + Khoai Tây Vừa + Pepsi Vừa